Договір публічної оферти про надання грошової пожертви

Ця Публічна оферта про надання грошової пожертв (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Пожервувач) та є публічною пропозицією Всеукраїнської громадської організації «Гей-Альянс Україна», в особі Виконавчого Директора Леонової Анни Олександрівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Організація), укласти договір щодо надання грошової пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі
Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Організація, що розміщена на сайті  https://upogau.org про надання грошової пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Організації, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Грошова пожертва – безоплатна передача Пожертвувачем коштів у власність Організації, для наступного використання та досягнення цілей Організації, визначених Статутом або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про громадські ооб’єднання», Статуту Організації та цього Договору.

Пожертвувач – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює пожертви. Для цілей цього Договору Пожертвувачем є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору
Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Пожертвувачем у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення грошової пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації, в тому числі (але не виключно) щодо надання Організацією пожертв відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», програм Організації, тощо.

Пожертвувач самостійно визначає обсяг та напрями використання грошових пожертв. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін та направлена тільки на вирішення Статутних завдань Організації, безпосередньої допомоги ком’юніті.

3. Акцепт
Акцептом Оферти Пожертвувач зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що грошова пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу info@upogau.org.
Крім того, Акцептом Оферти Пожертвувач повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину грошової пожертви на адміністративні витрати Організації в розмірі, передбаченому Законом України «Про громадські об’єднання».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Закону України «Про громадські об’єднання». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Організації:
Організація має право:
– отримувати грошові пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
– за згодою Пожертвувача змінювати напрями використання грошової пожертви;
– використовувати грошові пожертви в тому чи іншому об’ємі для потреб діяльності Організації (адміністративне функціонування).

Організація зобов’язана:
– щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання грошових пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://upogau.org.
– використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.

5. Права Пожертвувача:
Пожертвувач має право:
– здійснювати контроль за використанням Організацією грошової пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення збирання гршових пожертв
Збирання коштів грошових пожертв здійснюється на території будь – якої держави світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення ООС).

7. Строк збирання коштів
Збір грошових коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації окремо, про що Організація повідомить окремо шляхом викладання відповідного повідомлення.

8. Порядок використання грошових пожертв
Використання грошових пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про громадські об’єднання». Організація використовує грошової пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Організації. Отримані Організацією грошові пожертви можуть бути повернені Пожертвувачу виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. Відповідальність Організації
Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання грошових пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Оргаінзації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до інформації Організації.
Фінансова звітність Організації оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті https://upogau.org, в порядку і строки, передбачені Статутом Організації. Інша інформація розкривається Організацією в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

11. Витрати, пов’язані з перерахуванням грошових пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Пожертвувач.

12. Порядок загального доступу до інформації Пожертвувача.
Пожертвувач надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Організації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Оргіназацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Пожертвувачів третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
Крім того, Пожертвувач надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Організацією в засобах масової інформації або на сайті Організації.